کفساب به چه کسی می گویند

به فردی که حرفه کفسابی را انجام می دهد کفساب می گویند . هر چند که بخش زیاد از کار کفسابی امروزه به عهده دستگاه های کفسابی است اما نباید از نقش یک کفساب ماهر در این بخش به سادگی گذشت . در مطلب کفسابی چیست گفتیم که معمولا سطوح قدیمی ساب زده می شود و اگر فرد بی تجربه باشد امکان آسیب دیدن این سطوح وجود دارد .

کفساب

کفسابی چیست و چگونه اجرا می شود

هر کفپوشی خواه سنگ باشد و یا موزاییک به دلیل گذشت زمان و آلودگی های موجود در محیط پس از مدتی از مصب کدر می شود و باید آنرا ساب زد ؛ می توان این را بهترین پاسخ برای سوال کفسابی چیست دانست . کفسابی سرامیک با کفسابی سنگ و همچنین کف سابی موزاییک متفاوت است و هر کدام از آنها را باید با شیوه ای خاص انجام داد . از نظر کارشناسی معمولا هر سطحی را در بازه های 10 ساله باید سابزنی کرد تا ظاهر خوبی داشته باشد .

کفسابی چیست